ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ จำกัด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ครูสอนดีดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก.ศึกษาฯ อุบลฯ
กลุ่มงานวิชาการ (12)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
เป้าประสงค์
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นสากล

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนมีความเข็มแข็งและเป็นหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม