ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ จำกัด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ครูสอนดีดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก.ศึกษาฯ อุบลฯ
กลุ่มงานวิชาการ (12)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
พันธกิจ
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2. พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง 5(สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี) ดี 8 (รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ)

3. พัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

4. พัฒนาภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อผู้เรียน

5. พัฒนาการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัยและมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

6. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา