ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ จำกัด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ครูสอนดีดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก.ศึกษาฯ อุบลฯ
กลุ่มงานวิชาการ (12)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
จุดเน้น
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

จุดเน้น

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการกระจายอำนาจ

4. ขับเคลื่อนและพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

5. แก้ปัญหายาเสพติดระเบียบวินัยและพฤติกรรมเด็ก

6. พัฒนาภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความคาดหวัง/ตัวชี้วัด

1. มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย

2. ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า

4. ใช้ ICT ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถพูด อ่าน เขียนและสนทนาภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา

6. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยในระดับ ดี