ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (9)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
สารสนเทศโรงเรียน
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

ตารางที่ 25แสดงข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29��

งานแผนงานสารสนเทศวิจิตราพิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน2557

ลำดับ รหัสsmis รหัส รร. ชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้บริหาร ตำบล อำเภอ จังหวัด ระยะทาง โทรศัพท์ โทรศัพท์สายตรง ผอ. โทรสาร website
49 34042008 711147 วิจิตราพิทยา นายอภิชาติ ทองแจ่ม แสนสุข วารินชำราบ อุบลฯ 30 045321022 045324172 08-1955-8099 45324172

ตารางที่24ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด
ที่ โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2557
47 วิจิตราพิทยา 211 วงจรเช่า Leased Line

ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2557 ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลำดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง
47 34042008 วิจิตราพิทยา 206 6 170 5 168 5 544 16 197 5 206 6 182 5 585 16 1,129

ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีการศึกษา 2557 ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 )
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
47 34042008 วิจิตราพิทยา 97 109 206 6 79 91 170 5 69 99 168 5 245 299 544 16

ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ปีการศึกษา 2557 ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 )
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ม.4 ม.5 ม.6 รวมม.ปลาย
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
47 34042008 วิจิตราพิทยา 65 132 197 5 81 125 206 6 49 133 182 5 195 390 585 16

ตารางที่ 7��� จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2557 ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 )จำแนกรายอำเภอ�� จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ อำเภอ ชื่อโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง
20 วารินชำราบ ลือคำหาญวารินชำราบ 506 12 519 12 520 12 435 12 512 12 508 12 3,000 72
ห้วยขะยุงวิทยา 73 3 82 3 95 3 60 2 62 2 35 1 407 14
วารินชำราบ 194 6 186 7 206 7 104 5 158 4 166 4 1,014 33
วิจิตราพิทยา 206 6 170 5 168 5 197 5 206 6 182 5 1,129 32
รวม 979 27 957 27 989 27 796 24 938 24 891 22 5,550 151

ตารางที่ 10จำนวนครู/ครูช่วยราชการปีการศึกษา 2557��
ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จำนวนครู/ผู้บริหาร จำนวนนักเรียน สัดส่วนนักเรียน : ครู 1 คน
ผู้บริหาร ข้าราชการครู รวม
47 34042008 วิจิตราพิทยา 4 66 70 1,129 17

ตารางที่ 12แสดงจำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 501 - 1,500 คน )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง นร ห้อง
6 วิจิตราพิทยา 206 6 170 5 168 5 197 5 206 6 182 5 1,129 32

ตารางที่ 26 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี ( 2553-2557)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลำดับ รหัสsmis รหัส รร. ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียน
2553 2554 2555 2556 2557
47 34042008 711147 วิจิตราพิทยา 1,395 1,442 1,257 1,222 1,129

รายละเอียดข้าราชการครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อมูล10 พฤศจิกายน2557
ที่ ชื่อ- สกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ว/ด/ป เกิด ว/ด/ป บรรจุ วุฒิสูงสุด สถาบันการศึกษา
ผู้บริหาร
1 นายนพรัตน์ทองแสง 33499 00962 992 66085 วิจิตราพิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 15/10/2502 10/9/2523 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
2 นายจำลองชมอินทร์ 33401 01120 020 66089 วิจิตราพิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 25/12/2500 10/8/2524 ปริญญาโท ม.รามคำแหง
3 นายธนโชคคำประภา 33498 00038 894 66086 วิจิตราพิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 13/7/2499 19/5/2524 ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
4 นางกมลวรรณศรีมันตะ 33499 00616 539 65818 วิจิตราพิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ม.ราชธานี
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
5 นายวินิจแสงงาม 53404 00002 335 104579 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 30/10/2501 13/5/2524 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
6 นางอรทัยชำนาญเวช 33410 00091 386 104585 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ 28/04/2498 22/5/2521 ปริญญาตรี วิทยาลัครูพระนครศรีอยุทธยา
7 นางวลัยพรตีเมืองสอง 33415 01479 662 59451 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 14/10/2500 25/11/2525 ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
8 นางสาวดรุณีประกอบแสง 33299 00234 342 65850 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 03/07/2503 17/5/2526 ปริญญาโท ม.มหาสารคาม
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
9 ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะวรสุทธิ์ 33499 00096 934 66090 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ม.ราชธานี
10 นายประพันธ์แพงศรี 53401 00035 033 65743 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 20/04/2501 22/5/2521 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
11 นางมวลทรัพย์ปาละวงศ์ 33498 00229 991 66117 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 23/07/2501 19/5/2524 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
12 นางพัชริยาสารสุข 33498 00144 635 112626 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 12/11/2505 19/7/2532 ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
13 นายรังสรรค์มั่นใจ 33498 00149 289 69262 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
14 นางหทัยรัตน์�� รุ่งธนศักดิ์ 33415 01551 029 122791 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ม.มหาสารคาม
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
15 นางพัชราภรณ์ทองบ่อ 33498 00085 434 66110 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 11/10/2498 1/5/2521 ปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี
16 นางจุลนีคำมุน 34099 00644 655 40340 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 18/5/2505 14/8/2532 ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น
17 นางนุชนาฏวงษาพรหม 33404 00314 772 64630 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ 16/04/2499 1/10/2519 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
18 นางสาวสุรัตน์ภาคแก้ว 33498 00043 014 64664 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 05/11/2499 2/6/2520 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
19 นายไพโรจน์ศิริบูรณ์พิพัฒนา 33498 00260 571 64817 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 14/06/2500 19/6/2524 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
20 นางสมบูรณ์ทรัพย์ฤทธิแผลง 33498 00034 481 65033 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 07/08/2501 20/6/2523 ปริญญาตรี มศว.มหาสารคาม
21 นางกฤษณาชำนินอก 31009 05754 372 68501 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 24/08/2504 9/3/2527 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
22 นางสาวนพรัตน์ภาคบุตร 33498 00234 561 68609 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ 1/5/2505 16/6/2529 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
23 นายประสงค์สร้อยเพชร 33399 00129 701 78760 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 05/05/2501 17/5/2522 ปริญญาตรี วิทยลัครูสวนสุนันทา
24 นางจิราพรภูมิภาค 33401 00078 798 109564 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 05/08/2500 1/9/2521 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
25 นางนันทิยาภาระเวช 33416 00159 348 66149 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 01/08/2500 30/11/2521 ปริญญาตรี ม.มหาสารคาม
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาฯ
26 นายสุทธิชัยคงโท 33304 01628 746 104587 วิจิตราพิทยา ครู ครูเชี่ยวชาญ 31/10/2499 22/5/2521 ปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี
27 นางสาวเฉลิมพรรณเสนาชัย 33499 00586 052 64449 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 3/5/2503 21/5/2522 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
28 นายประจันต์วงษาพรหม 33401 00314 781 64581 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ 09/10/2497 2/5/2520 ปริญญาตรี มศว.มหาสารคาม
29 นางศิริลักษณ์เหล็กดี 33498 00026 144 65052 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 22/01/2500 1/2/2523 ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
30 นางกอบแก้วแก้วงาม 33497 00034 030 65179 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 09/04/2501 12/7/2525 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
31 นางเพชรมณีวรรณพินิจ 33499 00272 571 66113 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 18/11/2505 10/11/2535 ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
32 นายสฤษดิ์เดชสารสุข 33508 00061 481 66122 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 19/12/2499 21/5/2522 ปริญญาตรี มศว.บางเขน
33 นางกิ่งแก้วศรีสวัสดิ์ 31020 02702 903 79300 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 13/09/2501 13/5/2524 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
34 นางสาวจันทร์เพ็ญสายเมฆ 33498 00093 461 81096 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 10/04/2498 18/7/2518 ปริญญาตรี มศว.ประสานมิตร
35 นายธีระพลเหล็กดี 33499 00706 783 104586 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 02/04/2501 20/5/2523 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กลุ่มสาระ ศิลปะ
36 นางสิริวรรณวรรณวงศ์ 53415 00003 636 66126 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 30/08/2499 21/5/2522 ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
37 นางจันทิมาบัวหยาด 31002 03609 127 70721 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 27/05/2500 15/5/2521 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนคร
38 นายไพชยนต์แสนทวีสุข 33498 00039 017 104583 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 01/11/2497 20/6/2523 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
39 นายรุ่งศักดิ์ปทุมบาล 33401 00906 721 78521 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
40 นายวัชรชัยนาสารีย์ วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี มศว.มหาสารคาม
กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
41 นายสุพัฒน์ปูคะภาค 33499 00327 332 104590 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 24/09/2498 17/5/2522 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสุรินทร์
42 นางหนึ่งใจชัยสนิท 33498 00187 334 58222 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 18/04/2502 19/5/2524 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
43 นายพัฒนชาติพึ่งเพ็ง 33411 00211 952 64349 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 21/12/2505 5/1/2537 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
44 นายธวัชชัยมุขสมบัติ 33499 00643 081 79373 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
กลุ่มสาระ การงานอาชีพฯ
45 นายสมโภชน์สุภะนามัย 33415 01571 810 66130 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 18/05/2500 12/6/2523 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
46 นางสาวนาตยายวนยี 33499 00671 122 40960 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 21/05/2512 25/5/2536 ปริญญาโท ม.อุบลราชธานี
47 นางนิทราภวะวิจารณ์ 33405 00814 904 64502 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 09/09/2500 21/5/2022 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
48 นางราตรีหงษ์ปาน 33415 01472 854 65280 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 06/03/2501 17/5/2525 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
49 นายศักดิ์ชายสายเจริญ 33401 00684 621 66129 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 10/09/2504 11/11/2528 ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
50 นางบุญรักษ์จันทร์พิมาย 31206 00751 817 66136 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 03/01/2502 16/5/2523 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
51 นางสาวเพ็ญพรรณชัยวงศ์ตระกูล 53499 90001 900 66137 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 25/11/2501 20/5/2523 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
52 นางอาภรณ์คำโฮม 33099 00984 635 66221 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 23/01/2503 1/7/2525 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
53 นางสุภัตราปริสุทธิกุล 33301 01586 924 79525 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 01/01/2508 8/7/2529 ปริญญาโท ม.ขอนแก่น
54 นางสาวปรารถนาถนอมพันธ์ 33498 00250 044 104584 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 01/12/2502 20/5/2523 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
55 นางสุภาพรแต้สงเคราะห์ 34902 00011 805 109284 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 02/05/2508 10/6/2529 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
56 นายพิชิตวงศ์บุตรดี 33415 00781 772 109562 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ 04/08/2503 3/5/2525 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
57 นางศุภฤกษ์�� นันทโพธิ์เดช 33304 00964 122 109563 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 13/05/2503 8/6/2526 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
58 นางศรรษณีอนันต์เรือง 38098 00170 256 110741 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 1/10/2507 10/5/2532 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
59 นางจิระภาสินธุประสิทธิ์ 33499 00157 151 104592 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 18/10/2502 20/5/2523 ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
60 นางสาวบังอรศรีสุวรรณ 33499 00466 952 64909 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 14/03/2499 25/5/2519 ปริญญาตรี มศว.มหาสารคาม
61 นายปราโมทย์นาสารีย์ 33499 00147 563 66098 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 03/10/2500 21/5/2522 ปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
62 นางทองศรีพรสี่ 33498 00149 246 66216 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 17/12/2499 22/5/2521 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
63 นางสาวกรรณิการ์แจ้งไพศาล 33498 00136 080 124806 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ 27/02/2508 28/12/2536 ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
64 นางสมพรประดับทอง 33415 01552 017 132626 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 28/11/2509 16/3/2537 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
65 นางอนงค์สารสิทธิธรรม 33499 00960 850 134516 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ 30/03/2510 13/8/2533 ปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี
66 นางกุลธิดาจรรยากรณ์ 33499 00639 806 78457 วิจิตราพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ม.มหาสารคาม
67 นางสาวสิริแพรวคงสบาย 14499 00113 343 417 วิจิตราพิทยา ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี ม.ศิลปากร

ผลงานดีเด่นฝ่ายบริหารและครู
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูสอนดี หน่วยงานที่มอบ หนึ่งแสนครูดี หน่วยงานที่มอบ คุรุสดุดี หน่วยงานที่มอบ
ที่ ชื่อ- สกุล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
บริหาร
1 นายนพรัตน์ทองแสง
2 นายจำลองชมอินทร์
3 นายธนโชคคำประภา
4 นางกมลวรรณศรีมันตะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
5 นายวินิจแสงงาม / คุรุสภา / คุรุสภา
6 นางอรทัยชำนาญเวช
7 นางวลัยพรตีเมืองสอง / คุรุสภา
8 นางสาวดรุณีประกอบแสง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
9 ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะวรสุทธิ์ / คุรุสภา
10 นายประพันธ์แพงศรี
11 นางมวลทรัพย์ปาละวงศ์ / คุรุสภา
12 นางพัชริยาสารสุข
13 นายรังสรรค์มั่นใจ / คุรุสภา
14 นางหทัยรัตน์�� รุ่งธนศักดิ์ / คุรุสภา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
15 นางพัชราภรณ์ทองบ่อ / สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน / คุรุสภา / คุรุสภา
16 นางจุลนีคำมุน / คุรุสภา
17 นางนุชนาฏวงษาพรหม / คุรุสภา
18 นางสาวสุรัตน์ภาคแก้ว / คุรุสภา
19 นายไพโรจน์ศิริบูรณ์พิพัฒนา / คุรุสภา
20 นางสมบูรณ์ทรัพย์ฤทธิแผลง
21 นางกฤษณาชำนินอก
22 นางสาวนพรัตน์ภาคบุตร
23 นายประสงค์สร้อยเพชร / คุรุสภา
24 นางจิราพรภูมิภาค
25 นางนันทิยาภาระเวช / คุรุสภา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาฯ
26 นายสุทธิชัยคงโท / คุรุสภา
27 นางสาวเฉลิมพรรณเสนาชัย / คุรุสภา / คุรุสภา
28 นายประจันต์วงษาพรหม / คุรุสภา
29 นางศิริลักษณ์เหล็กดี / คุรุสภา
30 นางกอบแก้วแก้วงาม / คุรุสภา
31 นางเพชรมณีวรรณพินิจ
32 นายสฤษดิ์เดชสารสุข
33 นางกิ่งแก้วศรีสวัสดิ์
34 นางสาวจันทร์เพ็ญสายเมฆ
35 นายธีระพลเหล็กดี / คุรุสภา
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
36 นางสิริวรรณวรรณวงศ์
37 นางจันทิมาบัวหยาด
38 นายไพชยนต์แสนทวีสุข
39 นายรุ่งศักดิ์ปทุมบาล
40 นายวัชรชัยนาสารีย์
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา
41 นายสุพัฒน์ปูคะภาค / คุรุสภา
42 นางหนึ่งใจชัยสนิท / คุรุสภา
43 นายพัฒนชาติพึ่งเพ็ง / คุรุสภา
44 นายธวัชชัยมุขสมบัติ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
45 นายสมโภชน์สุภะนามัย
46 นางสาวนาตยายวนยี
47 นางนิทราภวะวิจารณ์
48 นางราตรีหงษ์ปาน
49 นายศักดิ์ชายสายเจริญ / คุรุสภ
50 นางบุญรักษ์จันทร์พิมาย
51 นางสาวเพ็ญพรรณชัยวงศ์ตระกูล / คุรุสภา
52 นางอาภรณ์คำโฮม / คุรุสภา
53 นางสุภัตราปริสุทธิกุล
54 นางสาวปรารถนาถนอมพันธ์
55 นางสุภาพรแต้สงเคราะห์ / คุรุสภา
56 นายพิชิตวงศ์บุตรดี
57 นางศุภฤกษ์�� นันทโพธิ์เดช
58 นางศรรษณีอนันต์เรือง / คุรุสภา
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
59 นางจิระภาสินธุประสิทธิ์ / คุรุสภา
60 นางสาวบังอรศรีสุวรรณ / คุรุสภา
61 นายปราโมทย์นาสารีย์
62 นางทองศรีพรสี่
63 นางสาวกรรณิการ์แจ้งไพศาล / คุรุสภา
64 นางสมพรประดับทอง / คุรุสภา
65 นางอนงค์สารสิทธิธรรม / คุรุสภา
66 นางกุลธิดาจรรยากรณ์ / คุรุสภา
67 นางสาวสิริแพรวคงสบาย