ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
นักเรียนดีเ่่ด่นของเรา
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ - สกุล :  
นางสาวกวินนา คูณเลสา 
ตำแหน่ง :  
วุิฒิ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
Email :  
อื่นๆ :  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา เป็นตัวแทนนักเรียนในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ๑. คุณลักษณะพื้นฐาน ๑.๑ การศึกษาเล่าเรียน ๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา ๑. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน ๓.๙๖ ๒. มีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักเรียนผ่านทุกกิจกรรม ๓. มีผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยมทุกวิชา ๔. มีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยมทุกวิชา ๕. จัดทำใบงาน โครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ๒) มีความสามารถคิดและแก้ปัญหา นักเรียนมีการพัฒนาการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน มีการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนางานด้วยกระบวนการคิดที่มีเหตุผล โดยศึกษาความรู้จากแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน ได้แก่ ๑. เป็นหัวหน้าหมู่บำเพ็ญประโยชน์ ๒. เป็นพิธีกรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ๓. เป็นเชียร์ลีดเดอร์คณะสีฟ้าในงานกีฬาสีของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๔. เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕. เป็นตัวแทนเข้าอบรมค่ายภาษาญี่ปุ่นในโครงการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวิจิตราพิทยา ๖. เข้าร่วมอบรมแกนนำนักเรียน นำผ้ากฐินสัมฤทธิ์จากวัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานีมาทอดกฐิน ณ วัดป่าโนนสุขสันต์ อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี ๗. ผ่านการเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวิจิตราพิทยา ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท ๓) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓ ประเภททีม งานลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕ ๒. ได้รับรางวัลเด็กดีศรีวาริน ๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นช่วงชั้นที่ ๓ ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๖ ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดร้องเพลภาษาญี่ปุ่น ๕. ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม๔.๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๖. ได้รับรางวัลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ๗. ได้รับทุนจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นในโครงการ JENESYS ๒.๐ ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ๓) เห็นความสำคัญและประกอบอาชีพสุจริต นักเรียนมีความยึดหมั่นในอาชีพสุจริต และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นอาชีพสุจริต ได้แก่ ๑. ช่วยเหลือครอบครัวในการทำนา เพาะเห็ดฟาง เลี้ยงปลาและเป็ด ปลูกผักสวนครัว และการทำหมวกใบตาล ๒. หารายได้ระหว่างเรียนโดยการสานหมวกใบตาลขายในช่วงปิดเทอม ๓. ร้องเพลงประกวดในงานกิจกรรมต่าง ๆ
จำนวนเปิดอ่าน/ตอบ :  ( 871 )